Disclaimer Kachelvesting

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Neemt u alstublieft bij vragen over de inhoud contact met ons op.

De informatie op deze website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en louter informatief van aard. Onze site wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Kachelvesting is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Kachelvesting, haar auteurs en overige derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid.

Deze website kan verwijzingen of hyperlinks naar andere sites bevatten die buiten het domein van Kachelvesting liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Kachelvesting is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Kachelvesting geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, aanbiedingen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Kachelvesting geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Kachelvesting niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Kachelvesting die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Kachelvesting in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website rusten bij Kachelvesting.

Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kachelvesting niet toegestaan.